info@eventdesignbg.com+359 2 950 2666

Условия за ползване на уебсайта

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.eventdesignbg.com  (СТРАНИЦАТА.) .
С всяко ползване на ресурсите на СТРАНИЦАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с оператора на интернет страницата. Също така, ако ПОТРЕБИТЕЛ не е съгласен с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.
1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.  ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА
2.1.    Интернет страницата (сайт) eventdesignbg.com е собственост на дружество „Ивент Дизайн” ООД, ИН 175152418, ИН по ДДС BG 175152418, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. България №88. За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, Интернет страница eventdesignbg.com, ще се изписва за краткост: СТРАНИЦАТА.
2.2.    Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат предоставяните чрез СТРАНИЦАТА услуги.
2.3.    Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

3.    ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ

3.1.    В настоящите Общи условия под СТРАНИЦАТА се разбира  интернет страницата eventdesignbg.com, собственост на дружество „ИВЕНТ Дизайн“ ООД, ИН 175152418, ИН по ДДС BG 175152418.
3.2.    ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:
a)    Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на „Ивент Дизайн“ ООД чрез надлежно попълване на електронна форма (формуляр) за регистрация.
b)    Нерегистрирани – потребителите, които посещават СТРАНИЦАТА без да извършват необходимите действия по регистрация.
3.3.    „Сайт” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна eventdesignbg.com.
3.4.    Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.
3.5.    „Партньор“ е всяко лице, с което Ивент Дизайн“ ООД , ИН 175152418, ИН по ДДС BG 175152418 се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.
3.6.    „Услуги“ са услугите, които СТРАНИЦАТА предлага, които включват, но не се ограничават до:
3.6.1.    Предоставяне на информация за туристически услуги, организиране и управление на събития, обиколни турове и екскурзии, информация за забележителности, развлечения и други;
3.6.2.    Предоставяне на възможност за създаване на потребителски профили посредством регистрация и достъп до секции, изискващи регистрация;
3.6.3.    Посредничество (предоставяне на информация, на възможност за комуникация между Потребителите) при организиране на групи;
3.6.4. СТРАНИЦАТА предоставя възможност чрез попълване на форма за контакт ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати запитвания за информация, свързана с дейността на дружеството.

4.    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ eventdesignbg.com

4.1.    Общите условия в СТРАНИЦАТА сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва с „Ивент Дизайн“ ООД като собственик на eventdesignbg.com
4.2.    С влизането в уеб сайта Потребителят декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.
4.3.    Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.
4.4.    „Ивент Дизайн“ ООД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които „Ивент Дизайн“ ООД прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителят е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта eventdesignbg.com.
4.5.    „Ивент Дизайн“ ООД може да промени или прекрати всяка услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба.
4.6.    „Ивент Дизайн“ ООД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Условията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта eventdesignbg.com.
4.7.„Ивент Дизайн“ ООД няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните в СТРАНИЦАТА услуги и не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на Услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.
4.8.    Всеки Потребител има право да използва Услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТА и нейния собственик.
4.9.    Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
4.10.    „Ивент Дизайн“ ООД има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.
4.11.    „Ивент Дизайн“ ООД  уведомява Потребителите, че информацията и съдържанието на интернет страницата може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдат използвана като спомагателен, а не като основен източник.

5.    АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
5.2. Използването на материали от СТРАНИЦАТА е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

6.    ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1 „Ивент Дизайн“ ООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Ивент Дизайн“ ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Ивент Дизайн“ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
6.2. „Ивент Дизайн“ ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на СТРАНИЦАТА.
6.3 „Ивент Дизайн“ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
6.4 „Ивент Дизайн“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. ХИПЕРВРЪЗКИ
7.1. Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от „Ивент Дизайн“ ООД и „Ивент Дизайн“ ООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Всеки потенциален спор между „Ивент Дизайн“ ООД и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
8.2. Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата eventdesignbg.com, използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Връзка с нас
Ако имате въпроси относно този документ, Вие можете да се свържете с нас на:
Tel. 359 02 808171
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
www.eventdesignbg.com  

Промени в Общите условия за ползване на СТРАНИЦАТА
„Ивент Дизайн“ ООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ.

Този документ последно е бил актуализиран на 20.05.2018